Happy 48th birthday, Matthew McConaughey! (November 4, 1969)

Happy 48th birthday, Matthew McConaughey! (November 4, 1969)